In this section


Najczęstsze pytania dotyczące inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym (private equity)

język


Czym jest private equity?

Fundusze private equity zajmują się długoterminowymi inwestycjami w spółki niepubliczne (tj. spółki nienotowane na giełdzie) o ugruntowanej pozycji rynkowej, z dużym potencjałem rozwoju. Private equity funkcjonuje od lat 80. XX wieku i stanowi obecnie ważny element dojrzałych gospodarek. Odgrywa również coraz większą rolę w krajach szybko rozwijających się.

Czym różni się private equity od venture capital?

Termin „private equity" odnosi się do inwestycji w przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej, natomiast pojęcie „venture capital" zazwyczaj dotyczy inwestycji przeprowadzanych na wczesnym etapie rozwoju spółek. Inwestycje funduszy private equity określane są niekiedy terminem "wykupu".

Advent International inwestuje w projekty o wartości powyżej 120 mln PLN (30 mln euro) i nie zajmuje się inwestycjami venture capital.

Czym różni się private equity od innych form finansowania, takich jak dług bankowy, fundusze hedgingowe lub wejście na giełdę?

Private equity to forma finansowania rozwoju spółek polegająca na długoterminowym przejęciu pakietu udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie. Jej celem jest znaczące zwiększenie wartości przedsiębiorstwa w okresie od 3 do 5 lat poprzez aktywny udział nowego inwestora w rozwoju firmy.

Private equity różni się od innych form finansowania rodzajem finansowania i sposobem zarządzania.

Rodzaj finansowania
• Fundusz private equity: nabywa akcje lub udziały w spółce.
• Dług bankowy: musi zostać spłacony, kredytodawca jest przede wszystkim zainteresowany uzyskaniem odsetek oraz odzyskaniem kwoty głównej; zwykle oczekuje dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
• Debiut giełdowy: inwestorzy giełdowi mają zwykle zdecydowanie krótszy horyzont inwestycyjny niż fundusz private equity. Rynek publiczny oczekuje przewidywalności wyników finansowych i niechętnie patrzy na projekty, które mogą spowodować pogorszenie wyników finansowych spółki w krótkim okresie, nawet jeżeli w długim okresie przyniosą znaczne korzyści. Dzięki dłuższemu horyzontowi inwestycyjnemu fundusze private equity angażują się w projekty, które przyniosą oczekiwane korzyści w perspektywie od 3 do 5 lat, nawet jeżeli wiąże się to z pogorszeniem wyników finansowych w krótszej perspektywie.
• Fundusze hedgingowe: mają zdecydowanie krótszy horyzont inwestycyjny niż fundusze private equity. Płynność nabywanych aktywów jest dla nich priorytetowa. Dlatego też zwykle inwestują w pakiety mniejszościowe spółek notowanych na giełdzie i w związku z tym nie pełnią w nich aktywnej roli.

Sposób zarządzania
Inwestor typu private equity, inaczej niż w przypadku banków, funduszy hedgingowych lub akcjonariuszy giełdowych, odgrywa aktywną rolę w zarządzaniu spółką oraz w jej rozwoju. Do jego typowych działań należą:
• pomoc we wdrażaniu strategii wzrostowej;
• wspieranie rozwoju zawodowego kadry kierowniczej;
• wprowadzenie właściwych procedur zarządczych;
• zapewnienie stałego wsparcia dla zarządu w kwestiach strategii i polityki firmy;
• zapewnienie eksperckiej wiedzy z zakresu zarządzania spółkami funkcjonującymi na wielu rynkach, w różnych branżach;
• finansowanie i pomoc przy fuzjach i przejęciach.

Od kogo fundusze private equity pozyskują kapitał na inwestycje?

Źródłem kapitału dla funduszy private equity są niemal wyłącznie inwestorzy instytucjonalni, tacy jak fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne organizacji charytatywnych, wyższych uczelni bądź prywatnych inwestorów.

Dla inwestorów instytucjonalnych fundusze private equity są jednym z rodzajów aktywów, obok rynku giełdowego czy obligacji skarbowych, z których mogą generować zwrot z zainwestowanego kapitału.

Dlaczego, będąc właścicielem przedsiębiorstwa, powinienem rozważyć Advent jako jedno z możliwych źródeł pozyskania finansowania?

Advent to doświadczony udziałowiec, który aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorstwa i zwiększa jego wartość. Wnosi do spółki nie tylko kapitał, ale również swoją wiedzę i doświadczenie branżowe, często także kontakty międzynarodowe. Może również pełnić funkcję katalizatora, który pomaga w transformacji firmy rodzinnej. Wielu właścicieli decydujących się na współpracę z funduszem private equity, robi to, mając na uwadze ambicje kadry zarządzającej, której członkowie będą mogli dzięki temu współuczestniczyć w dalszym rozwoju przedsiębiorstwa i jego sukcesach.

Advent jest pierwszą globalną grupą typu private equity, która od lat aktywnie inwestuje w Europie Środkowej i Wschodniej, bazując na sieci lokalnych biur w największych krajach regionu - w Polsce, na Ukrainie, w Czechach oraz w Rumunii. Ponad dwudziestoletnie międzynarodowe doświadczenie inwestycyjne, jak również rozbudowana sieć kontaktów, są niezastąpione przy wspieraniu spółek portfelowych zwłaszcza w realizacji planów ekspansji na rynki zagraniczne.

Advent był pionierem private equity w Europie Środkowej, uruchamiając w 1994 roku swój pierwszy fundusz przeznaczony na inwestycje w takich krajach jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Turcja. Do chwili obecnej Advent zrealizował ponad 30 inwestycji w tym regionie, natomiast na całym świecie - ponad 500.

Jaki pakiet udziałów w spółkach zazwyczaj przejmuje Advent?

Advent zazwyczaj przejmuje w spółce pakiet większościowy. Objęcie pakietu mniejszościowego możemy rozważyć, jeżeli jesteśmy przekonani, że z naszymi partnerami łączy nas wspólna wizja rozwoju oraz wspólnota interesów przy sprzedaży firmy.

Czy sprzedający zachowuje udział w firmie po wykupie spółki przez Advent?

W większości przypadków prywatni właściciele zachowują pewien pakiet udziałów w przedsiębiorstwie, natomiast w przypadku sprzedaży przez spółki-matki Advent nabywa zwykle 100% firmy.

Co dzieje się z kadrą zarządzającą spółek, w które inwestuje Advent?

Filozofią działania Adventu jest bliska współpraca z zarządem. W większości przypadków nie dokonujemy radykalnych zmian w jego składzie, chociaż aby sprostać bardzo ambitnym planom wzrostu niejednokrotnie konieczne jest wzmocnienie zespołu. Może się to odbyć na różne sposoby, w tym przez zatrudnienie odpowiednich specjalistów na poziomie zarządu bądź rady nadzorczej lub przez zaangażowanie doradców branżowych, biorących udział w programie Partner Operacyjny.

Czy kadra zarządzająca może inwestować w spółkę wraz z Adventem, a jeśli posiada już udziały w firmie, to czy może je częściowo zachować?

Tak, uważamy, że właścicieli i zarząd powinna łączyć wspólnota interesów w postaci maksymalizacji wartości spółki w długim okresie, i z tego powodu dajemy kadrze zarządzającej możliwość poczucia się współwłaścicielami spółki.

Czy Advent oprócz wnoszonego kapitału korzysta z zewnętrznego finansowania długiem do finansowania swoich inwestycji?

Finansowanie długiem jest często używane przy wykupach spółek. Advent również korzysta z tego rodzaju źródeł finansowania, zachowując przy tym należytą ostrożność.

Jak przebiega proces inwestycyjny?

Na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego dbamy o zachowanie ścisłej poufności, zgodnie z oczekiwaniami naszych partnerów.

Proces rozpoczyna się zazwyczaj od wstępnej analizy potencjału rynkowego spółki oraz oceny wysokości inwestycji potrzebnej do jej dalszego rozwoju. Badana jest jej pozycja rynkowa oraz przewagi konkurencyjne. Analizowane są historyczne i prognozowane wyniki finansowe (w tym struktura finansowania), kwalifikacje zarządu, strategia marketingowa i sprzedażowa oraz plany zagospodarowania kapitału, który ma zostać pozyskany od funduszu.

Decyzję inwestycyjną podejmuje regionalny komitet ds. inwestycji.

Do tej pory Advent dokonał ponad 500 inwestycji, ma więc ogromne doświadczenie w szybkim
i skutecznym przeprowadzaniu tego typu transakcji.

Jak wygląda współpraca z Adventem? W jakim stopniu Advent zaangażuje się w działalność spółki?

Nasza filozofia inwestycyjna polega na aktywnym angażowaniu się w sprawy spółki w oparciu o bliską współpracę z kadrą zarządzającą. Przedstawiciele Adventu nadzorują realizację strategii z poziomu rady nadzorczej. Nie angażujemy się jednak w bieżącą działalność przedsiębiorstwa, którą to pozostawiamy wyłącznie w gestii kadry zarządzającej.

Jak Advent pomaga firmom w rozwoju?

Advent to partner, który wnosi do spółki nie tylko kapitał, ale również wiedzę i doświadczenie branżowe nabyte podczas współpracy z innymi firmami będącymi w podobnej sytuacji rynkowej czy działającymi w tym samym sektorze w innych krajach.

Advent, jako firma o międzynarodowym zasięgu, dzięki szczególnie rozbudowanej sieci kontaktów jest w stanie zaoferować przedsiębiorstwom dostęp do informacji na temat innych rynków oraz do najlepszych specjalistów branżowych. Ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza
w przypadku realizacji planów ekspansji na rynki zagraniczne bądź dokonywania przejęć innych spółek.

Co wyróżnia Advent spośród innych funduszy private equity?

• Wiedza i doświadczenie branżowe: wiele funduszy PE skupia się na konkretnej branży, ale niewiele z nich inwestuje w danych sektorach tak długo, jak Advent (ponad 20 lat), niewiele też ma tak międzynarodowy zasięg działania. Inwestycje Adventu w danym sektorze często obejmują swoim zasięgiem kilka kontynentów, przez co dysponujemy zróżnicowaną i dogłębną wiedzą ekspercką.

• Wiedza na temat rynku lokalnego: wiedza na temat rynku lokalnego jest niezbędna, aby pomagać firmom w osiągnięciu ich pełnego potencjału, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Ugruntowana obecność na rynkach lokalnych jest podstawą filozofii Adventu, a nasza sieć biur, z których każde dysponuje zespołem lokalnych specjalistów, nie ma sobie równych zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i na świecie.

• Międzynarodowa sieć kontaktów: dynamicznie rosnąca firma na pewnym etapie rozwoju musi zmierzyć się z kwestią wejścia na rynki zagraniczne. Jest to wyzwanie obarczone ogromnym ryzykiem, ale jednocześnie olbrzymia szansa. Dzięki połączeniu międzynarodowego doświadczenia, współpracy lokalnych biur oraz rozbudowanej sieci kontaktów,  Advent jest bezcennym źródłem wiedzy i wsparcia dla spółek portfelowych.

• Wyniki: Od ponad dwudziestu lat Advent z powodzeniem inwestuje w większości sektorów gospodarki na wielu kontynentach. Nasze dotychczasowe wyniki to najlepszy dowód na skuteczność Adventu we wspieraniu rozwoju spółek portfelowych. Co więcej, jesteśmy uznawani za jednego z najbardziej wpływowych globalnych inwestorów typu private equity. Dokonaliśmy ponad 20 pionierskich transakcji oraz otrzymaliśmy wiele nagród branżowych we wszystkich regionach, w których inwestujemy.

Jak długo firma Advent pozostaje inwestorem w spółce?

Długość inwestycji zależy od tempa rozwoju danej firmy, ale przeciętnie okres ten wynosi od 3 do 5 lat.

W jaki sposób Advent wychodzi z inwestycji (sprzedaje swoje udziały)?

Decyzja o wyjściu z inwestycji jest podejmowana w porozumieniu z zarządem, radą nadzorczą i pozostałymi udziałowcami. Wybór strategii zbycia udziałów dokonywany jest w zależności od sytuacji rynkowej. Najczęstsze sposoby wyjścia z inwestycji to: sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu lub debiut giełdowy. W pewnych okolicznościach firma może także zostać nabyta przez inny fundusz private equity. Dużą zmienność sposobów wyjścia z inwestycji w zależności od koniunktury rynkowej ilustrują dane historyczne.

Zgodnie z danymi EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association, EVCA) wartość spółek sprzedanych przez fundusze private equity (mierzona według początkowego kosztu inwestycji) w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej w 2007 roku wzrosła o jedną trzecią w porównaniu z poprzednim rokiem. Sprzedaż inwestorowi branżowemu była, jak w poprzednich latach, dominującą formą wyjścia z inwestycji i stawiła 53% łącznej wartości transakcji. Jeżeli chodzi o debiuty giełdowe to były one odpowiedzialne za zaledwie 3% wartości wyjść z inwestycji w porównaniu z 18% rok wcześniej. Znacząco wzrósł również odsetek odsprzedaży firm innym funduszom private equity, osiągając poziom 24% w porównaniu z 13% w 2006 roku i 6% w 2005 roku; tym samym zbliżając się do poziomu 30% odnotowanego w Europie Zachodniej.

Podobnie jak w poprzednich latach polskie transakcje sprzedaży stanowiły około 30% wartości transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czy dostępne są dane statystyczne dotyczące private equity?

Badania statystyczne dotyczące private equity prowadzone są przez EVCA. Zgodnie z nimi w 2007 roku wartość transakcji firm inwestujących na europejskim rynku spółek niepublicznych (private equity i venture capital) wyniosła 73,8 mld euro. Około 5,2 tys. spółek europejskich zostało nabytych bądź dokapitalizowanych przez fundusze private equity. Znacząca większość (85%) tych firm zatrudniała poniżej 500 pracowników.

W latach 2000-2004 europejskie spółki finansowane przez fundusze private equity i venture capital utworzyły 1 mln nowych miejsc pracy, co przełożyło się na łączny roczny wzrost zatrudnienia o 5,4%. To osiem razy więcej niż łączny wzrost w krajach UE-25 wynoszący 0,7%.

W 2007 roku działalność inwestycyjna funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej znacznie wzrosła, osiągając rekordową wartość 3 mld euro w porównaniu z 1,67 mld euro w 2006 roku.

W Polsce odnotowano najwyższy poziom aktywności funduszy w regionie Europy Środkowo - Wschodniej – zainwestowano tu 684 mln euro, co stanowi prawie 23% łącznej kwoty dla regionu. Większość inwestycji dokonano w spółki dojrzałe. Transakcje wykupu i refinansowania stanowiły 80%, czyli 547 mln euro łącznej kwoty inwestycji. Tylko 4,3 mln euro wszystkich inwestycji stanowiły inwestycje w firmy będące w bardzo wczesnej fazie rozwoju (zawiązanie i rozpoczęcie działalności). Poza Polską, poziom inwestycji znacząco wzrósł w Bułgarii, Rumunii, krajach bałtyckich oraz Serbii.

Jeśli porównamy poziom inwestycji funduszy private equity z PKB, to w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest on nadal niższy niż w Europie Zachodniej, chociaż luka ta zmniejsza się z roku na rok. W 2007 roku inwestycje wyrażone w udziale procentowym w PKB w Europie Środkowo-Wschodniej osiągnęły poziom 0,325% przy średniej dla całej Europy wynoszącej 0,571%.

Inne badania EVCA pokazały, że pod względem rodzajów inwestycji, w 2007 roku, wykupy stanowiły 77% ogólnej wartości transakcji zgłoszonych w Europie Środkowo-Wschodniej (bez Ukrainy). Średnia wysokość tego typu transakcji na jedną spółkę w naszym regionie wyniosła 25,5 mln euro w porównaniu do średniej 43,2 mln euro dla całej Europy. Jeśli chodzi o finansowanie rozwoju, w 2007 roku transakcje takie stanowiły 13% łącznej wartości inwestycji w Europie Środkowej. W tym samym roku inwestycje w spółki rozpoczynające działalność pozostały na niskim poziomie 28 mln euro, czyli o 40% mniej niż w roku 2006.

Więcej informacji można znaleźć na stronach http://www.evca.eu/ oraz http://www.ppea.org.pl

English - Polski